قلب سالم اولویتی برای همه و در همه جا
21 مهر 1401
بازدید 4851


در روز جهانی قلب مصادف با هفتم مهرماه سال 1401، کارکنان دفتر ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش، مورد آزمایش پزشکی مرتبط با بیماری های قلبی شدند.

گفتنی است؛ دفتر ستاد گروه سرمایه گذاری کوروش، همه ساله در روز جهانی قلب، اقدامات به انجام آزمایشات پزشکی و معاینات بالینی قلب  همکاران خود می کند.