دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
23 بهمن 1401
بازدید 4535

دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی با رویکرد آشنایی با مفاهیم مالی و بهبود ارتباطات بین واحدها از  بیستم بهمن 1401 طی چهار جلسه برگزارشد.

هدف از این دوره آموزشی کسب دانش در خصوص مفاهیم مالی برای بهبود عملکرد واحدها برای مدیران غیرمالی مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری بوده است.

در دو جلسه ابتدایی این دوره آموزشی، مفاهیم مالیاتی از جمله تعاریف، قانون مالیات های مستقیم، شمول، مالیات بردرآمد اجاره، حق تمبر افزایش سرمایه، مالیات حقوق، هزینه های قابل قبول و مالیات بر ارزش افزوده، مطرح و در ادامه جلسات به بحث در خصوص مفاهیم حسابداری، ارزش زمانی پول، تحلیل صورت های مالی و تحلیل نسبت ها پرداخته خواهد شد.