بازدید دانشجویان دانشگاه تهران از اسپات
29 آذر 1401
بازدید 4828

روز چهارشنبه 23 آذرماه 1401 دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از شرکت سامان پویش تأمین (اسپات) بازدید کردند

در این بازدید، دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از سایت های تولیدی شرکت اسپات یکی از مجموعه شرکت های گروه سرمایه گذاری کوروش دیدن کردند و با قسمت های مختلف فرآیند برنامه ریزی، تولید، سفارشات، انبارداری، آشنا شدند.